SEND BY US - tanie przesyłki i paczki kurierskie - kurier krajowy online
Monitoruj przesyłkę

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Klauzula informacyjna dla Klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A & A MARCIN adres: ul OSTROBRAMSKA 104A / 1 Warszawa 04-118 .

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

a. wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującym administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@sendbyus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.

a. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
b. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: kancelarie prawnicze, firmy kurierskie i transportowe.

7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu Sendbyus.pl jest firma A&A z siedzibą w Warszawie ,zwana dalej Operatorem.
2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego sendbyus.pl.
3. Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:
a. Przewoźnik – zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska
b. Klient – jednostka posiadająca nr klienta ,osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi
c. Klient indywidualny- jednostka która z góry dokonuje płatności za wykonanie usługi na stronie internetowej www.sendbyus.pl
d. Przesyłka – różnego rodzaju koperty, paczki, palety i inne przesyłki, objęte usługą w
ramach jednego dowodu nadania
e. Usługa - udostępnienie przez Operatora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
f. dowód nadania - wypisany na dostarczonym przez Operatora wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Operatorem i firmą kurierską. Operator zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną . Klient zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia listu przewozowego i przekazania kurierowi odbierające wraz z przesyłką .
h. Strona internetowa - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem http://www.sendbyus.pl
4. Każdorazowe zlecenie Operatorowi wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, oraz regulaminu Przewoźnika – DPD Polska Sp. z o.o.

Rozdział 2. Zamawianie Usługi oraz rejestracja Klienta

1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom/ Klientom indywidualnym usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
2. Zamawianie usługi odbywa się poprzez stronę internetową.
3. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą wszystkie podmioty zarejestrowane na stronie internetowej i posiadające aktywny numer klienta lub te, które dokonały płatności z góry za usługę. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Operator ma możliwość usunięcia konta zarejestrowanego po uprzedniej informacji  oraz podaniu przyczyny i uzyskaniu akcetacji użytkowanika konta zarejestrowanego .

5. Po pozytywnie zakończonym procesie rejestracji, Klient otrzyma na wskazany adres email numer klienta niezbędny do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu.
6. Wszystkie usługi zlecone przez Klienta poprzez użycie dostarczonego numeru klienta będą traktowane jako zamówione przez Klienta.
7. W celu zlecenia realizacji usługi kurierskiej Klient posiadający nr klienta wypełnia zlecenie na stronie Przewoźnika. Klient indywidualny wypełnia formularz zamówień na stronie Operatora.
8. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki wynosi 3 godziny.
9. Klient/ Klient indywidualny gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu. Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej Przewoźnika. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących zawartości przesyłki lub niepoprawne zabezpieczenie jej zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Umożliwia to również odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów oraz wagi przesyłki uprawnia Operatora oraz Przewoźnika do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem usług DPD Polska .
10. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
11. Klient może zlecać realizację usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 11.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.
12. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do wypełnienia listu
przewozowego  lub przekazania  kurierowi wszsytkich niezbednych informacji do wypisania listu w jego obecności.                                                                                                                                                                                           13. W przypadku nadania przesyłek "za pobraniem" (COD) suma pobrania będzie przekazana rachunek bankowy Klienta wskazany podczas rejestracji.

Rozdział 3. Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do nadzoru nad prawidłowością wyceny przesyłek kurierskich.
2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail podany podczas rejestracji w systemie lub telefonicznie.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki lub niewykoaniem usługi przez operatora.
4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości wyceny należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres reklamacje@sendbyus.pl lub biuro@sendbyus.pl
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.
6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy zgłaszać do Przewoźnika zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną Przewoźnika dostępną na stornie internetowej.
7. Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy, a w szczególności jeśli:
a. przesyłka została błędnie zaadresowana
b. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)
c. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym
d. waga (faktyczna lub objętościowa) przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu
e. odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania) 
f. w sytuacjach braku możności wykonania usługi z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej.

Rozdział 4. Cennik i warunki płatności

1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. Za usługi nie ujęte w cenniku na stronie sendbyus.pl pobierane będą opłaty zgodne z cennikiem usług firmy kurierskiej DPD Polska Sp. Zo. o.
3. Płatności za usługę dla Klientów indywidualnych dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy Dotpay w momencie składania zamówienia. Dla Klientów abonamentowych faktury za wykonane usługi Operator będzie wystawiać dwa razy w miesiącu .Klient oświadcza, że / jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Send by us do wystawiania faktur bez jego podpisu jako odbiorcy
4. Operator ma prawo zmiany cennika w dowolnym momencie. O zmianie cennika
Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji,
nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.
5. Obowiązujący cennik usług dostępny jest na stronie www.sendbyus.pl
6. Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika.
7. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje  zestawienia zleceń w cyklach dwutygodniowych. Początek cyklu nie musi się pokrywać z datą rejestracji Klienta w Serwisie. Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego cyklu, mogą być rozliczone w cyklu następnym.
8. Faktura dostarczana jest klientowi:
  - drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji,
  - listem poleconym na życzenie klienta. Za przesłanie faktury pocztą naliczana jest opłata manipulacyjna 5 zł .
9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury.
10. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
11. W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zablokowania jego dostępu do konta, a także zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) należnych Klientowi.
12. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Operatorowi do trzech dni po jej otrzymaniu. W przypadku zakwestionowania przez Klienta części należności, Klient zobowiązuje się opłacić terminowo część niekwestionowaną.                                                                                                                         13. Za usługę tzw "doładowanie" jest pobierana opłata malipulacyjna wysokości 2 % od wartości zamówienia.
 Rozdział 5. Ochrona danych osobowych
1. Send by us chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od  01.12.2012 roku.
2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn  w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Aktualny regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej www.sendbyus.pl
3. Wszystkie kwestie nie ujęte regulaminem będą rozstrzygane przez właściciela serwisu sendbyus.pl po ich ujawnieniu.

 

Zobacz także: Regulamin DPD,

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i przeoźnik wprowadzają niniejszy Regulamin, który dotyczy tylko i wyłącznie praw i obowiązków konsumentów, z którymi doszło do nawiązania stosunku prawnego przez Przewoźnika w związku z wykonywaniem usługi przez Przewoźnika na rzecz przedsiębiorcy.
1. Właścicielem serwisu Sendbyus.pl jest firma A&A  z siedzibą w Warszawie ,zwana dalej Operatorem,zwana dalej Operatorem..
2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego sendbyus.pl.
3. Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:
a. Przewoźnik – zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska
b. Klient – jednostka posiadająca nr klienta, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi
c. Klient indywidualny- jednostka która z góry dokonuje płatności za wykonanie usługi na stronie internetowej www.sendbyus.pl
d. Przesyłka – różnego rodzaju koperty, paczki, palety i inne przesyłki, objęte usługą w ramach jednego dowodu nadania
e. Usługa - udostępnienie przez Operatora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
f. dowód nadania - wypisany na dostarczonym przez Operatora wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Operatorem i firmą kurierską. Operator zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną . Klient zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia listu przewozowego i przekazania kurierowi odbierające wraz z przesyłką .
h. Strona internetowa - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem http://www.sendbyus.pl
4. Każdorazowe zlecenie Operatorowi wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, oraz regulaminu Przewoźnika – DPD Polska Sp. z o.o.
5. Przewoźnik w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi kurierskie przewozowe i pocztowe wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Jednak ze względu na specyfikę rynku usług kurierskich i wielość podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w procesach transportowych przy realizacji i wykonaniu usługi dla przedsiębiorcy przez Przewoźnika, mogą wyjątkowo zaistnieć sytuacje, w których dojdzie do pośredniego nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Przewoźnikiem a konsumentem, np.: gdy odbiorcą przesyłki nadanej przez przedsiębiorcę jest konsument albo w przypadku gdy konsument dokonuje zlecenia przestłki zwrotnej przy odbiorze przesyłki od przedsiębiorcy itp.
Rozdział 2. Podstawy prawne świadczenia usług
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.)- zwana dalej Prawem przewozowym.
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) – zwana dalej Prawem pocztowym.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)- zwana dalej Kodeksem Cywilnym.
Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.)- zwane dalej Rozporządzeniem.
Rozdział 3. Zamawianie Usługi oraz rejestracja Klienta
1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom/ Klientom indywidualnym usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
2. Zamawianie usługi odbywa się poprzez stronę internetową. Istnieje możliwość telefonicznego zamówienia odbioru przesyłki w oddziałach Przewoźnika.
3. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą wszystkie podmioty zarejestrowane na stronie internetowej i posiadające aktywny numer klienta lub te, które dokonały płatności z góry za usługę. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Operator ma możliwość usunięcia konta zarejestrowanego po uprzedniej informacji oraz podaniu przyczyny i uzyskaniu akcpetacji użytkowanika zarejestrowanego konta. Konto nie może być usunięte podczas gdy występują jakiekolwiek zobowiązania wobec użytkownika konta np. nie zwrócone cod itp.
Operator ma możliwość zablokowania dostępu do konta zarejestrowanego po uprzedniej informacji oraz podaniu.przyczyny. Przyczyną zablokowania konta może być :
- brak płatności faktur za wykonane zlecenia
- podawanie nieprawdziwych danych na liście przewozowym
- naruszanie regulaminu
5. Po pozytywnie zakończonym procesie rejestracji, Klient otrzyma na wskazany adres email numer klienta niezbędny do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu.
6. W celu zlecenia realizacji usługi kurierskiej Klient posiadający nr klienta wypełnia zlecenie na stronie Przewoźnika. Klient indywidualny wypełnia formularz zamówień na stronie Operatora.
7. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki wynosi 3 godziny.
8. Klient/ Klient indywidualny gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu. Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej Przewoźnika. Umożliwia to również odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów oraz wagi przesyłki uprawnia Operatora oraz Przewoźnika do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem usług Przewoźnika
9. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej oraz czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
10. Klient może zlecać realizację usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 11.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.
11. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do wypełnienia listu przewozowego lub przekazania kurierowi wszsytkich niezbednych informacji do wypisania listu w jego obecności.
12. W przypadku nadania przesyłek "za pobraniem" (COD) suma pobrania będzie przekazana rachunek bankowy Klienta wskazany podczas rejestracji.
Rozdział 4. Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne
1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do nadzoru nad prawidłowością wyceny przesyłek kurierskich.
2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail podany podczas rejestracji w systemie lub telefonicznie.
3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4.Przewożnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 3 i 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą Kuriera ani Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy okoliczności, ciąży na Przewoźniku.
5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości wyceny można zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres reklamacje@sendbyus.pl lub biuro@sendbyus.pl
6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.
7. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy zgłaszać do Przewoźnika zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną Przewoźnika dostępną na stronie internetowej.
8. Do odpowiedzialności Przewożnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa przewozowego.
Rozdział 5. Cennik i warunki płatności
1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. Za usługi nie ujęte w cenniku na stronie sendbyus.pl pobierane będą opłaty zgodne z cennikiem usług firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o. o.
3. Płatności za usługę dla Klientów indywidualnych dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy Dotpay w momencie składania zamówienia. Dla Klientów abonamentowych faktury za wykonane usługi Operator będzie wystawiać dwa razy w miesiącu. Klient oświadcza, że / jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Send by us do wystawiania faktur bez jego podpisu jako odbiorcy.
4. Operator ma prawo zmiany cennika w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania .O zmianie cennika Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Użytkownik konta decyduje czy zmiana cennika jest przez niego akceptowalna, jeżeli nie, ma prawo do zawieszenia konta lub rezygnacji z usług operatora.
5. Obowiązujący cennik usług dostępny jest na stronie www.sendbyus.pl
6. Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika. zleceniodawca ma wszelkie informacje o kosztach usługi w podsumowaniu zlecenia.
7. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje zestawienia zleceń w cyklach dwutygodniowych. Początek cyklu nie musi się pokrywać z datą rejestracji Klienta w Serwisie. Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego cyklu, mogą być rozliczone w cyklu następnym.
8. Faktura dostarczana jest klientowi:
- drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji,
- listem poleconym na życzenie klienta. Za przesłanie faktury pocztą naliczana jest opłata manipulacyjna 5 zł .
9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury.
10. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
11. Za usługę tzw "doładowanie" jest pobierana opłata malipulacyjna wysokości 2 % od wartości zamówienia.         12. Wszelkie usługi w wyniku niemożliwości dostarczenia( przechowywanie paczki, przeadresowanie , zwrot paczki do nadawcy) paczki podlegają dodatkowym dopłatom zgodnie z cennikiem  operatora .

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych
1. Send by us chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 01.12.2012 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.)- zwana dalej Prawem przewozowym.
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) – zwana dalej Prawem pocztowym.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)- zwana dalej Kodeksem Cywilnym.
Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego
(Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.)- zwane dalej Rozporządzeniem.
I inne obowiązujące przepisy prawa
 

 

 


 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.